แสงสว่างแห่งธรรม!! พุทธานุสติ ที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้

0
83
Loading...

แสงสว่างแห่งธรรม!! พุทธานุสติ ที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ น้อมปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น มีสติในทุกอย่างที่พึงปฏิบัติอย่างถูกต้อง

มหานาม เธอพึงตามระลึกถึงตถาคตว่า แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ใกลจากกิเลส

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป้นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

เป็นผู้ที่สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.

มหานาม สมัยใด อริยสาวกตามระลึกถึงตถาคตอยู่ สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้น ไม่มีราคะกลุ้มรุม ไม่มีโทสะกลุ้มรุม ไม่มีโมหะกลุ้มรุม

สมัยนั้น จิตของเธอนั้น เป็นจิตดำเนินตรงไปทีเดียว มหานาม อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารภตถาคต ย่อมได้ความรู้สึกต่ออรรถ(อตถเวท)

ย่อมได้ความรู้สึกต่อธรรม(ธมมเวท) ย่อมได้ปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม เมื่อปราโมทย์แล้ว ปิติย่อมเกิด

เมื่อใจมีปิติ กายย่อมรำงับ ผู้มีกายรำงับย่อมเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมมีสมาธิ มหานาม เธอพึงเจริญพุทธานุสตินี้ แม้เมื่อเดินอยู่

พึงเจริญแม้เมื่อยืนอยู่ พึงเจริญแม้เมื่อนั่งอยู่ พึงเจริญแม้เมื่อนอนอยู่ พึงเจริญแม้เมื่อกำลังทำงานอยู่ พึงเจริญแม้เมื่อนอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอน

ขอขอบคุณที่มาจาก : palungjit.org

ภาพจาก : อินเทอร์เน็ต

คิดเห็นยังไงกับเรื่องนีี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here